معرفی اپلیکیشن های کتابخوانی

با توجه به اینکه در دنیای مدرن امروز اغلب کاری های انسان وابسته به تکنولوژی و گوشی های همراه است. میتوان به جای حمل کتابی چند صفحه ای اپ های مختلفی را بر روی گوشی های همراه نصب کرد و هرگاه کمی وقت آزاد داشتیم نگاهی به این اپ بیاندازیم. البته خیلی ها معتقدند که […]