تیم آکسایا

اعضای تیم فناوری آکسایا

تیم طراحی و توسعه آکسایا با پشتبانه نیروی جوان و فعال بر هدف ها و باور های خود به سمت جلو حرکت می کند.


کل اعضای تیم آکسایا