مولفان کتاب مردم شناسی ( انسان شناسی ) محمد علی شایان فخر و شیرزاد بخشی می باشند که این اثر توسط انتشارات سخنواران به چاپ رسید.