طرح و ایده این  جلد مدتی قبل برای مجله انجمن علمی کامیوتر دانشگاه پیام نور پیاده شده بود که به دلیل عدم چاپ این نشریه تصمیم بر ان شد   تا از این طرح برای مجله حرف های نا تمام استفاده نمائیم.