آشنایی با دامنه های ایرانی | ۱۵ مرحله انتقال مالکیت دامنه ایرانی

درباره ی دامنه های ایرانی بیشتر بدانیم: دامنه نام منحصر به فردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد. هر دامنه از چند قسمت تشکیل شده : قسمت اول ماهیت آن آدرس مانند  www، قسمت دوم نام دامنه و قسمت سوم پسوند دامنه هرکشور پسوند ملی مخصوص به خود را دارد. […]